Kredyt kupiecki

Aktualności

Kredyt kupiecki jest udzielany przed dostawcę towarów lub usług i ma formę odroczonej płatności. Odbiorca najpierw otrzymuje zamówioną usługę lub towar, a płaci za nią w późniejszym terminie. Kredyt kupiecki jest bardzo popularną formą współpracy między firmami. Jego długość waha się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni.

Zobacz więcej

Kredyt lombardowy

Aktualności

Kredyt lombardowy to jeden z kredytów oferowanych przez banki komercyjne, jak również kredyt oferowany bankom komercyjnym przez bank centralny. Czym się różni kredyt lombardowy od kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego i od pożyczki lombardowej? Wszystkiego się dowiesz…

Zobacz więcej

Kredyt studencki

Aktualności

Kredyt studencki jest to preferencyjny kredyt gotówkowy przeznaczony dla studentów i doktorantów. Kredyt studencki został wprowadzony ustawą o pożyczkach i kredytach studenckich z 17 lipca 1998 r. Celem ustawodawców było wsparcie studentów pochodzących z rodzin o przeciętnych i niskich dochodach. Czytaj dalej by dowiedzieć się

Zobacz więcej

Kim jest żyrant?

Aktualności

Żyrant czyli poręczyciel lub gwarant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez inną osobę. W przypadku gdy dłużnik przestaje spłacać kredyt ciężar spłaty rat spada na żyranta. Może się zdarzyć, że większość kredytu spłaci żyrant, a nie kredytobiorca.

Zobacz więcej

Wakacje kredytowe

Aktualności

Wakacje kredytowe to porozumienie między bankiem a kredytobiorcą, dzięki któremu może on przestać spłacać raty kredytu przez uzgodniony czas. Podczas wakacji kredytowych odsetki są nadal naliczane. Zazwyczaj wakacje kredytowe wydłużają okres spłaty kredytu; możliwe są też umowy na mocy których wysokość rat kredytu jest zwiększona

Zobacz więcej

Co to jest gwarancja bankowa?

Aktualności

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłaty firmie kwoty, na którą wystawiona jest gwarancja bankowa, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Gwarancja bankowa jest stosowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zobacz więcej

Hipoteka i odwrócona hipoteka

Aktualności

Hipoteka jest uregulowanym prawnie zabezpieczeniem wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości.

Zobacz więcej