Upadłość konsumencka 2021

Aktualności

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w wyniku którego umorzona zostaje część lub całość długów osoby zadłużonej, która jest nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Celem postępowania jest ustalenie którym
wierzycielom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, dłużnik będzie zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu jego możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki należy spełnić aby sąd ogłosił upadłość konsumencką oraz jak wygląda składanie wniosku.

Upadłość konsumencka – nowelizacja ustawy

Upadłość konsumencka została wprowadzona do prawa upadłościowego i naprawczego w 2009 r. Na przełomie 2014 i 2015 roku ustawa została znowelizowana i znacznie ułatwiono ogłaszanie upadłości, czego wynikiem była zwiększająca się liczba wniosków. Kolejna nowelizacja weszła w życie 24 marca 2020 r. i wprowadziła ona bardzo istotne zmiany.

 1. Przed nowelizacją sąd oddalał wnioski o upadłość jeśli wnioskujący doprowadził umyślnie do swojej niewypłacalności lub w skutek rażącego niedbalstwa. Teraz badanie postępowania wnioskującego będzie następowało dopiero po ogłoszeniu upadłości. Ludzie, którzy doprowadzili do swoje niewypłacalności umyślnie lub w skutek niedbalstwa będą spłacać swoje długi do 7 lat, pozostali do 3 lat.
 2. Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogły złożyć wniosku o upadłość konsumencką. Nowelizacja daje im taką możliwość ale najpierw muszą zlikwidować i wyrejestrować firmę.
 3. Wprowadzono uproszczoną procedurę upadłości konsumenckiej, która ma być szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Aktywność sądu ma się ograniczać do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wyznaczenia syndyka. Syndyk ma przygotować plan spłaty wierzycieli i po akceptacji sądu realizację tego planu.

Upadłość konsumencka 2021 – krok po kroku

Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką należy być osobą trwale niewypłacalną czyli mieć co najmniej jedno zobowiązania finansowe, którego termin spłaty minął co najmniej 3 miesiące wcześniej, a sytuacja życiowe uniemożliwia spłacenie go.

 1. Przestań zaciągać nowe długi. Zaciąganie kolejnych długów to ryzyko, że sąd uzna niewypłacalność z Twojej winy co będzie skutkować dłuższym okresem spłacania zadłużenia – od 3 do 7 lat.
 2. Wniosek o upadłość może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli masz firmę to zamknij ją i wyrejestruj przed złożeniem wniosku.
 3. Zrób spis całego swojego majątku zarówno ruchomego jak i nieruchomego, wraz z szacunkową wyceną jego wartości oraz tego czy ustanowiono na nim zabezpieczenie.
 4. Zrób spis wszystkich swoich długów wraz z informacjami na temat wierzycieli obejmujących nazwę firmy i siedzibę w przypadku firm lub imię i nazwisko oraz adres w przypadku osób fizycznych.
 5. Zrób spis długów, które są sporne np. faktura, która została źle wystawiona i nie zgadzasz się z wysokością kwoty należności.
 6. Zrób spis temat swoich dochodów za ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 7. Zrób spis swoich wydatków na utrzymanie swoje oraz osób będących na Twoim utrzymaniu za ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 8. Zrób spis czynności prawnych, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach za ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 9. Zrób spis czynności prawnych, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł za ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 10. Jeżeli powodem niewypłacalności są okoliczności losowe np. choroba, utrata pracy, pożar, powódź itp. to przygotuj dokumenty, które będą to potwierdzały.
 11. Znajdź sąd rejonowy, właściwy dla Twojego miejsca zameldowania. Lista znajduje się tutaj.
 12. Wypełnij wniosek i wyślij go na adres sądu wraz z dowodem wpłaty 30 zł na konto sądu.

Upadłość konsumencka 2021 – wniosek

Wniosek o upadłość możesz pobrać stąd: upadłość konsumencka – wniosek.pdf Po wydrukowaniu należy do wypełnić drukowanymi literami, a następnie podpisać i wysłać do sądu wraz z dowodem wpłaty.
UWAGA: nie należy zostawiać pustych pół – jeżeli nic nie wpisujesz w dane pole to należy je przekreślić.

Poniżej jest instrukcja wypełnienia wniosku punkt po punkcie:

 • Punkty od 1.1 do 1.6 Sąd rejonowy, do którego kierowany jest wniosek.
 • Punkty od 2.1 do 2.4 Twoje dane osobowe, w tym PESEL i NIP.
 • Punkty od 2.5 do 2.10 Twój adres zamieszkania.
 • Punkt 2.11 zaznacz czy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania.
 • Punkty od 2.12 do 2.17 Twój adres korespondencyjny jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
 • Punkt 2.18 zaznacz posiadanie bądź nie e-maila.
 • Punkt 2.19 Twój adres e-mail jeśli go posiadasz.
 • Punkt 2.20 zaznacz czy działasz przez przedstawiciela ustawowego (dotyczy osób, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych).
 • Punkty 2.21 i 2.22 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego.
 • Punkty od 2.23 do 2.28 Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
 • Punkt 2.29 zaznacz czy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
 • Punkty od 2.30 do 2.35 Adres korespondencyjny przedstawiciela ustawowego.
 • Punkt 2.36 zaznacz czy masz pełnomocnika (niektórzy dłużnicy wynajmują kancelarię prawną specjalizującą się w upadłości konsumenckiej)
 • Punkty 2.37 i 2.38 imię i nazwisko pełnomocnika.
 • Punkty od 2.39 do 2.44 Adres zamieszkania pełnomocnika.
 • Punkt 2.45 zaznacz czy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania pełnomocnika.
 • Punkty od 2.46 do 2.51 Adres korespondencyjny przedstawiciela ustawowego.
 • Punkt 3.1 zaznacz, że wnosisz o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Punkt 3.2 zaznacz czy zgadzasz się na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli zaznaczysz TAK sąd może Cię skierować do postępowania układowego z wierzycielami i nie ogłosić upadłości konsumenckiej. Postępowanie układowe wiąże się z koniecznością zapłacenia zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Punkt 4.1 składniki Twojego majątku. Podpunkty 1-4 to rzeczy ruchome i nieruchomości, podpunkt 5 to gotówka.
 • Punkt 4.2 lista długów w bankach i SKOK-ach.
 • Punkt 4.3 lista długów w firmach i u osób fizycznych.
 • Punkt 5 Spis wierzycieli wraz z wysokością zobowiązań finansowych wobec nich.
 • Punkt 6 Spis długów, które są sporne.
 • Punkt 7 Informacje na temat Twoich dochodów za ostatnich 6 miesięcy.
 • Punkt 8 Informacje na temat kosztów utrzymania Twojego oraz osób będących na Twoim utrzymaniu za ostatnich 6 miesięcy.
 • Punkt 9 Informacje o czynnościach prawnych, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach za ostatnich 12 miesięcy.
 • Punkt 10 Informacje o czynnościach prawnych, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł za ostatnich 12 miesięcy.
 • Punkt 11 Uzasadnienie wniosku. Tutaj wymień wszystkie okoliczności, które doprowadziły do Twojej niewypłacalności np. choroba, utrata pracy, wypadek, pożar, powódź
 • Punkt 12 Spis dowodów potwierdzających okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności np. zaświadczenie od lekarza, świadectwo pracy, protokół wypadku itp.
 • Punkt 13 Spis dokumentów dołączonych do wniosku.
 • Punkt 14 Oświadczenie, że wszystkie podane informacje są prawdziwe. Uwaga: podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie majątku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
 • Punkt 15 Imię i nazwisko oraz podpis.
 • Punkt 16 Data wypełnienia wniosku.
 • Punkt 17 Numer telefonu. Jeżeli go podasz to syndyk skontaktuje się z Tobą wkrótce po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – skutki

Istnieje powszechne przekonanie, że skutkiem upadłości konsumenckiej jest całkowite wyzerowanie długów i zaczynanie od zera. Tak jednak nie jest. Poniżej są omówione skutki upadłości konsumenckiej oraz różne warianty możliwe po upadłości.

 1. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka – w postępowaniu uproszczonym lub sędziego-komisarza, zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka – w postępowaniu zwykłym.
 2. Sąd wzywa Twoich wierzycieli do zgłaszania się w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o upadłości.
 3. Po ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą już wszczynać postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko Tobie. Postępowania sądowe są zawieszone w przypadku upadłości konsumenckiej w trybie zwykłym, a w przypadku upadłości w trybie uproszczonym w postępowaniach występuje syndyk, a nie Ty.
 4. Wierzyciele muszą zakończyć wszelkie działania windykacyjne w stosunku do Ciebie, w tym telefoniczne. W sprawie długów muszą się zgłaszać do syndyka.
 5. Informacja o Twojej upadłości trafia do Biura Informacji Kredytowej oraz baz dłużników. Po 1 lipca 2021 r. informacje o upadłości konsumenckiej wszystkich osób, które złożyły wniosek po tym terminie, będą trafiać do Krajowego Rejestru Zadłużonych i będą dostępne dla każdego.
 6. Sąd dokonuje oceny czy Twoja niewypłacalność była spowodowana okolicznościami zewnętrznymi, czy też na skutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Od tej oceny zależy maksymalny okres spłaty zadłużenia. Jeżeli do powstania niewypłacalności doszło bez Twojej winy, podstawowy okres realizacji planu spłaty wierzycieli wynosi 3 lata. Sąd może jednak skrócić ten okres do 2 lat lub 1 roku. Ale jeżeli niewypłacalność była spowodowana rażącym niedbalstwem lub celowym działanie, plan spłaty wierzycieli będzie realizowany w okresie od 3 do 7 lat.
 7. Syndyk dokonuje wyceny Twojego majątku i uzyskiwanych dochodów oraz ustala plan spłaty wierzycieli. Plan ten musi zaakceptować sąd.
 8. Syndyk zaczyna wyprzedawać Twój majątek i spłacać wierzycieli. Syndyk sprzedaje cały wartościowy majątek, łącznie z tym który uzyskasz po ogłoszeniu upadłości np. w wyniku darowizny czy spadku. Ochronie podlegają jedynie przedmioty codziennego użytku oraz służące do nauki.
 9. Jeżeli pracujesz to syndyk zajmuje część wynagrodzenia. Ochronie podlega połowa wynagrodzenia ale Twoja część nie może być mniejsza niż płaca minimalna.
 10. Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą to syndyk zajmuje część Twojej emerytury lub renty. Ochronie podlega 75% świadczenia ale Twoja część nie może być mniejsza niż 825 zł netto.
 11. Całkowitej ochronie podlegają zasiłki alimentacyjne, rodzinne i wychowawcze, 500+, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
 12. Po zakończeniu planu spłaty wierzycieli pozostałe długi zostają umorzone
 13. Gdy nie masz żadnego majątku, który syndyk może sprzedać ani nie uzyskujesz żadnych dochodów z powodu niezdolności do pracy, to długi zostają umorzone w całości.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Upadłość konsumencka 2021

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: