Co to jest crowdfunding?

Aktualności

Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe to alternatywny sposób finansowania inwestycji. Źródłem kapitału nie są banki ani inne instytucje finansowe tylko społeczność drobnych inwestorów, skrzykniętych za pośrednictwem internetu. Poprzez crowdfunding może być finansowane każde przedsięwzięcie, także znajdujące się dopiero na

Zobacz więcej

Leasing i jego rodzaje

Aktualności

Leasing to jedna z najpopularniejszych usług finansowych, z której korzysta większość firm na pewnym etapie swojego rozwoju. Dzięki leasingowi firmy mogą zwiększyć swoją flotę samochodową, park maszynowy lub wyposażenie biura. Z tego artykułu dowiesz się jakie są rodzaje leasingu

Zobacz więcej

Co to jest faktoring?

Aktualności

Faktoring jest to usługa finansowa świadczona przez firmę faktoringową, która polega na przejęciu wierzytelności przed upłynięciem terminu ich płatności, w zamian za wypłatę części środków. Dzięki tej usłudze dostawca nie musi czekać aż jego klient ureguluje należności za fakturę

Zobacz więcej

Ubezpieczenie kredytu

Aktualności

Ubezpieczenie kredytu jest często wymagane przez bank, szczególnie przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko banku, ponieważ gwarantuje spłatę kredytu przez ubezpieczyciela, jeśli nastąpią zdarzenia losowe, które uniemożliwiają spłatę kredytu przez kredytobiorcę.

Zobacz więcej

Obligacje skarbowe

Aktualności

Obligacje skarbowe są to papiery dłużne emitowane przez Ministra Finansów, który reprezentuje Skarb Państwa. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji pieniądze i zobowiązuje się je oddać wraz z ustalonymi odsetkami w oznaczonym terminie. Obligacje skarbowe są uważane za najbezpieczniejsze papiery dłużne, choć nieraz się zdarzało, że państwa nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań finansowych. Z […]

Zobacz więcej

Kredyt po rozwodzie

Aktualności

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jednym z jego skutków jest zniesienie wspólnoty majątkowej i podział majątku. Jeżeli byłe małżeństwo zaciągnęło wcześniej kredyt to pojawia się pytanie kto ma spłacić kredyt po rozwodzie. Z tego artykułu dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania tego problemu

Zobacz więcej

Co to jest weksel?

Aktualności

Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, na podstawie którego wystawca weksla zobowiązuje się do zapłacenia osobie wskazanej na wekslu określonej sumy pieniężnej, w określonym miejscu i czasie. Zobowiązanie to jest bezwarunkowe i w przypadku jego nie spełnienia wierzyciel wekslowy…

Zobacz więcej
1 2 3 7