Spółka cywilna

Aktualności

Spółka cywilna jest to spółka uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Nie ma ona osobowości prawnej, a podmiotem wszelkich praw i obowiązków spółki są wspólnicy. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne oraz prawne

Zobacz więcej

Co to jest skarga pauliańska?

Aktualności

Skarga pauliańska jest to rodzaj powództwa, które wierzyciel może złożyć w sądzie w celu unieważnienia czynności prawnej dokonanej przez dłużnika w celu uszczuplenia swojego majątku. Dłużnicy często ukrywają swój majątek wykorzystując do tego umowy darowizny na rzeczy członków rodziny lub sprzedaży po zaniżonej cenie. Dzięki skardze pauliańskiej wierzyciel

Zobacz więcej

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Aktualności

Beneficjent rzeczywisty jest to osoba fizyczna, która pośrednio lub bezpośrednio kontroluje spółkę prawa handlowego lub spółkę osobową. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wprowadziła obowiązek informacyjny wobec wszystkich spółek działających w Polsce. Muszą one

Zobacz więcej

Bańka spekulacyjna

Aktualności

Bańka spekulacyjna jest to proces gwałtownego wzrostu ceny jakiegoś dobra. Pod wpływem informacji na temat bardzo wysokich zysków związanych ze wzrostem ceny popyt rośnie, występuje więc dodatnie sprzężenie zwrotne. Po okresie bardzo szybkiego wzrostu, następuje równie gwałtowny spadek ceny, co powoduje duże straty wśród części inwestorów.

Zobacz więcej

Fundusze private equity

Aktualności

Fundusze private equity są to instytucje finansowe, które inwestują w spółki nienotowane na giełdzie papierów wartościowych. Działalność funduszy private equity opiera się na zakupie części lub całości przedsiębiorstwa, które działa od pewnego czasu na rynku, a następnie odsprzedaż udziałów po kilku latach. Z tego artykułu dowiesz się

Zobacz więcej

Finansowanie mezzanine

Aktualności

Finansowanie mezzanine stanowi element pośredni między finansowaniem dłużnym, a finansowaniem kapitałowym. Finansowanie dłużne to na przykład zaciągnięcie przez firmę kredytu lub pożyczki, finansowanie kapitałowe to emisja akcji. Finansowanie hybrydowe mezzanine posiada w swojej konstrukcji zarówno elementy kapitałowe jak i dłużne. Z tego artykułu dowiesz się jak działa finansowanie hybrydowe i które fundusze w Polsce organizują […]

Zobacz więcej

Anioły biznesu

Aktualności

Anioły biznesu to inwestorzy prywatni, którzy udzielają firmom wsparcia na najwcześniejszym etapie rozwoju, jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek. W zamian za wsparcie kapitałowe anioły biznesu obejmują udziały w powstającym przedsiębiorstwie. Anioły biznesu wspierają firmy także swoim doświadczeniem oraz kontaktami biznesowymi. W ciągu ostatnich 50 lat ta…

Zobacz więcej
1 2 3 8