Spółka komandytowa

Aktualności

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną, w tym możliwość zaciągania zobowiązań i występowania przed sądem. Z tego artykułu dowiesz się jak założyć spółkę komandytową i jakie są jej plusy i minusy.

Spółka komandytowa – prawo

Spółka komandytowa jest uregulowana w Kodeksie Spółek Handlowych. Kodeks definiuje ją jako spółkę, w której występują dwa rodzaje wspólników:

 1. Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a także prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz. Nazwa spółki komandytowej musi zawierać dane co najmniej jednego komplementariusza – imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy w przypadku osoby prawnej – oraz wyrażenie “spółka komandytowa” lub skrót “sp. k.”.
 2. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do określonej wysokości czyli sumy komandytowej. Jeżeli komandytariusz wniósł do spółki wkład co najmniej równy sumie komandytowej, to nie odpowiada za jej zobowiązania. Komandytariusze nie mogą prowadzić spraw spółki ani reprezentować jej na zewnątrz.

Umowa spółki komandytowej musi mieć formę aktu notarialnego i zawierać następujące informacje:

 • nazwę spółki,
 • siedzibę,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość udziałów wnoszonych przez wspólników,
 • wysokość sumy komandytowej.

Umowa spółki komandytowej może być również zawarta przy pomocy wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwe poprzez stronę internetową https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Majątek spółki komandytowej nie jest współwłasnością wspólników ale odrębną własnością spółki. Do składników majątku zalicza się prawa majątkowe wniesione jako udziały podczas tworzenia spółki oraz prawa majątkowe, które spółka nabyła w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy ze wspólników spółki komandytowej ma prawo do udziału w zyskach. Sposób podział zysków może być określony w umowie spółki. Jeżeli umowa nie określa podziału to udział każdego z komplementariuszy jest równy, natomiast udział każdego z komandytariuszy jest proporcjonalny do wkładu wniesionego do spółki.

Spółka komandytowa nie posiada organów. Zarówno prowadzenie spraw spółki jak i reprezentowanie jej na zewnątrz jest prawem i obowiązkiem komplementariuszy. Umowa spółki lub uchwała wspólników może powierzyć prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację jednemu z komplementariuszy. W takim przypadku pozostali komplementariusze są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Spółka komandytowa – podatki i księgowość

Spółka komandytowa może być płatnikiem podatku VAT. Może również korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeżeli przychody spółki za zeszły rok nie przekroczyły 200 000 zł.

Do końca 2020 r. spółka komandytowa nie płaciła podatku CIT. Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami podatku CIT (wspólnicy spółki mogli odroczyć opodatkowanie CITem do 1 maja 2021r.). Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19% dochodu, natomiast spółki, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro są opodatkowane stawką 9%. Stawka podatku CIT od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5%.

Każda spółka komandytowa niezależnie od swojej wielkości musi prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).

Spółka komandytowa – ZUS

Każdy wspólnik spółki – zarówno komplementariusz jak i komandytariusz – jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i samodzielnie dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek, na formularzu ZUS ZFA. Musi także zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Spółka komandytowa – wady i zalety

Spółki komandytowe były bardzo popularne wśród polskich przedsiębiorców, ponieważ umożliwiały zbudowanie konstrukcji, która zabezpieczała majątek wspólników przed roszczeniami wierzycieli spółki, a jednocześnie pozwalały uniknąć podwójnego opodatkowania. Konstrukcja ta wyglądała następująco:

 • komplementariuszem była spółka z o.o., a jak wiadomo udziałowcy takiej spółki odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionych udziałów,
 • komandytariuszami były osoby fizyczne,
 • te same osoby fizyczne były udziałowcami spółki z o.o., która była komplementariuszem.

Do końca 2020 r. spółki komandytowe nie były płatnikiem CITu wobec czego cały zysk spółki był opodatkowany jedynie podatkiem od dochodów osobistych (PIT) wspólników, gdy został między nich podzielony. Niestety prawo się zmieniło i od 1 stycznia spółki komandytowe są podatnikami podatku CIT. Zysk podzielony między wspólników nadal jest opodatkowany podatkiem od dochodów osobistych natomiast wprowadzona została ulga podatkowa dla komandytariuszy.

Wolne od podatku jest 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie więcej jednak niż 60 000 zł od każdej ze spółek, w której komandytariusz ma udziały. Prawa do ulgi nie posiadają ci komandytariusze, którzy są wspólnikami spółki z o.o. lub akcyjnej, która jest komplementariuszem w tej samej spółce komandytowej.

Tak więc spółki komandytowe, które powstały tylko i wyłącznie dlatego, że wspólnicy chcieli de facto zarządzać spółką wykorzystując do tego “pośrednika” w postaci spółki z o.o., a jednocześnie płacić jedynie podatek PIT od podzielonych zysków, straciły rację bytu. Wiele z nich zostało przekształconych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne.

Wprowadzone zmiany spowodowały też brak możliwości odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przychody od zysków ze spółki komandytowej stały się bowiem przychodami od zysków kapitałowych, a zgodnie z obowiązującym prawem składki na ubezpieczenia społeczne nie mogą być odliczone od przychodów z kapitałów pieniężnych, a składki zdrowotne nie mogą pomniejszać podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Spółka komandytowa