Ubezpieczenie kredytu

Aktualności

Ubezpieczenie kredytu jest często wymagane przez bank, szczególnie przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko banku, ponieważ gwarantuje spłatę kredytu przez ubezpieczyciela, jeśli nastąpią zdarzenia losowe, które uniemożliwiają spłatę kredytu przez kredytobiorcę. Z tego artykułu dowiesz się jakie rodzaje ubezpieczeń są najczęściej spotykane i co gwarantują.

Ubezpieczenie kredytu – definicja

Ubezpieczenie jest to usługa finansowa polegająca na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ubezpieczonego określonej kwoty pieniędzy, w przypadku wystąpienia określonego w umowie zdarzenia. Umowa ubezpieczenia musi mieć formę pisemną i określać wysokość składek, wysokość sumy ubezpieczenia, definicję zdarzenia oraz wyłączenia z odpowiedzialności.

W zależności od rodzaju kredytu banki proponują zawarcie różnych form ubezpieczenia. W niektórych przypadkach zawarcie umowy ubezpieczenia jest jednym z warunków udzielenia kredytu, w innych umożliwia skorzystanie z preferencyjnych warunków np. niższej prowizji.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe jest zazwyczaj obowiązkowe przy kredycie hipotecznym. Jest to przejściowe zabezpieczenie kredytu przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomości. Obejmuje ono okres od momentu udzielenia kredytu przez bank i wypłacenia środków finansowych, do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Zazwyczaj na wpis do księgi wieczystej czeka się obecnie około 2 tygodni, tak więc okres trwania umowy ubezpieczeniowej jest bardzo krótki.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – niski wkład własny

Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego określa maksymalną wysokość kredytu hipotecznego na 80% wartości nieruchomości. Banki mogą udzielać kredytów na 90% wartości nieruchomości pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia takiego jak:

 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,
 • przeniesienie określonej kwoty w złotych lub w innej walucie na własność banku,
 • przeniesienie środków klienta zgromadzonych na rachunku IKZE lub IKE,
 • ubezpieczenie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest więc jedną z form dodatkowego zabezpieczenia, dzięki któremu kredytobiorca może uzyskać kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – nieruchomość

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych jest zazwyczaj obowiązkowe przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Oprócz polisy wymagana jest także cesja umowy ubezpieczeniowej na bank. W przypadku zniszczenia nieruchomości np. w wyniku pożaru odszkodowanie z polisy pokryje część lub całość kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest bardzo często oferowane klientom, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny lub wysoki kredyt gotówkowy. Zazwyczaj zawarcie umowy ubezpieczenia na życie nie jest obowiązkowe, ale pozwala uzyskać dużo lepsze warunki kredytu. Zdarzeniem, które powoduje wypłatę ubezpieczenia jest śmierć kredytobiorcy. Dzięki polisie ubezpieczenia na życia spadkobiercy nie będą musieli martwić się o spłatę kredytu, gdyż dokona tego firma ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, oferowane przez niektóre banki, zazwyczaj jako tzw. cross-selling przy kredycie hipotecznym. Kredytobiorca może także zakupić ubezpieczenie od utraty pracy we własnym zakresie, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Zdarzeniem, które powoduje wypłatę odszkodowania jest utrata pracy przez kredytobiorcę. W zależności od warunków ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie płacić ubezpieczonemu określoną kwotę pieniędzy co miesiąc, aż do znalezienia przez niego nowej pracy lub osiągnięcia maksymalnej ilości wypłat.

Przy zawieraniu tego typu ubezpieczenia warto dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), a w szczególności wyłączenia. Zazwyczaj odszkodowanie nie jest wypłacane ludziom, którzy:

 • zostali zwolnieni dyscyplinarnie,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron,
 • wiedzieli przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, że ich stanowisko pracy będzie w przyszłości zlikwidowane,
 • byli zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło,
 • umowa na czas określony wygasła,
 • właścicielem firmy lub udziałowcem jest bliska osoba ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy jest to kolejne ubezpieczenie dobrowolne, które banki oferują klientom starającym się o różnego rodzaju kredyty. Zdarzeniem, które powoduje wypłatę odszkodowania jest trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, przez który czasowo lub dożywotnio nie może wykonywać pracy. W większości firm ubezpieczeniowych świadczenie z tytułu niezdolności do pracy wypłacane jest co miesiąc.

Ubezpieczenie kredytu samochodowego – AC

Jeszcze kilka lat temu kredyty samochodowe były popularne na polskim rynku. Teraz ich popularność znacznie spadła gdyż banki dużo chętniej udzielają kredytów gotówkowych w takiej wysokości, która umożliwia zakup samochodu. Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, przeznaczonym na zakup pojazdu – samochodu osobowego lub dostawczego, motoru albo quada.

Zabezpieczeniem kredytu jest zakupiony pojazd, a bank minimalizuje ryzyko utraty zabezpieczenia w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu poprzez obowiązek wykupienia polisy AC wraz z cesją na bank. Jeśli pojazd zostanie skradziony lub zniszczony w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i spłaci kredyt.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Ubezpieczenie kredytu