Leasing i jego rodzaje

Aktualności

Leasing to jedna z najpopularniejszych usług finansowych, z której korzysta większość firm na pewnym etapie swojego rozwoju. Dzięki leasingowi firmy mogą zwiększyć swoją flotę samochodową, park maszynowy lub wyposażenie biura. Z tego artykułu dowiesz się jakie są rodzaje leasingu i czym się różnią.

Każda rozwijająca się firma dochodzi do momentu gdy posiadana przez nią liczba maszyn, urządzeń czy pojazdów jest zbyt mała, by obsłużyć rosnące zamówienia. Nabycie nowych maszyn i urządzeń staje się wówczas koniecznością, a kierownictwo ma do wyboru jedną z trzech możliwości:

  1. Zakup finansowany środkami własnymi firmy.
  2. Zakup finansowany kredytem.
  3. Leasing.

Finansowanie środkami własnymi firmy jest często niemożliwe, ponieważ oznacza konieczność przeznaczenia dużej kwoty na inwestycje, co ma negatywny wpływ na płynność finansową. Dlatego firmy, które niedawno rozpoczęły działalność, szukają innych sposobów zwiększenia swojego potencjału. Takim sposobem może być finansowanie kredytem. Niestety firmy działające od niedawna zazwyczaj nie mają zdolności kredytowej. Dlatego też, dla niektórych firm leasing jest jedyną możliwością rozwoju firmy.

Leasing – podstawa prawna

Umowa leasingu jest zdefiniowana w artykule 709 Kodeksu Cywilnego. Według definicji zawartej w K.C. leasing polega na tym, że finansujący zobowiązuje się do zakupienia rzeczy od oznaczonego dostawcy i przekazania tej rzeczy w użytkowanie, w zamian za wynagrodzenie płacone w ratach. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W leasingu występują trzy podmioty:

  1. Finansujący czyli leasingodawca. Jest to właściciel rzeczy, którą nabył od dostawcy (zbywającego) i przekazał leasingobiorcy, w zamian za wynagrodzenie. Jest on zazwyczaj wyspecjalizowaną instytucją finansową, czasami powiązaną kapitałowo z bankiem. Prawo nie określa jaką formę powinien mieć podmiot świadczący usługi finansowe tego typu. Może to być zarówno spółka akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółka komandytowa, jawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
  2. Korzystający czyli leasingobiorca to firma, która korzysta z rzeczy na warunkach określonych w umowie. Stroną umowy może być każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej formy prawnej.
  3. Dostawca czyli zbywający. Jest to firma, która sprzedała rzecz finansującemu.

Według Kodeksu Cywilnego finansujący jest zobowiązany przekazać rzecz w takim samym stanie, w jakim otrzymał ją od dostawcy. Poza tym powinien także przekazać korzystającemu kopię umowy sprzedaży rzeczy oraz innych dokumentów, w tym gwarancji.

Korzystający jest zobowiązany utrzymywać rzecz w należytym stanie technicznym, w tym dokonywać niezbędnych napraw, jak również konserwacji rzeczy. W przypadku utraty rzeczy np. w wyniku kradzieży korzystający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić finansującego, a umowa leasingu wygasa. Korzystający musi w takim przypadku natychmiast zapłacić wszystkie pozostałe raty, pomniejszone o odszkodowanie jakie finansujący uzyskał z firmy ubezpieczeniowej.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny

Przy tej formie leasingu finansujący jest właścicielem rzeczy, wobec czego to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzystający wpisuje w koszty uzyskania przychodu miesięczne raty (zarówno część kapitałową, jak odsetkową) oraz opłatę wstępną, którą płaci podczas zawierania umowy. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty. Na koniec umowy korzystający może wykupić użytkowany przedmiot. Umowa określa z góry cenę, za jaką korzystający będzie mógł zakupić daną rzecz.

Leasing finansowy

Przy tej formie leasingu to korzystający jest właścicielem rzeczy i to on dokonuje jej amortyzacji. Nie ma opłaty wstępnej podczas podpisywania umowy. Do kosztów uzyskania przychodów korzystający wpisuje jedynie część odsetkową raty. Podatek VAT korzystający musi zapłacić w całości po zawarciu umowy i odbiorze rzeczy.

Leasing zwrotny

Ta forma leasingu jest przeznaczona dla firm posiadających majątek, które potrzebują dodatkowego kapitału obrotowego, a nie mogą lub nie chcą brać kredytów i pożyczek. Ten typ umowy polega na tym, że firma sprzedaje swój majątek firmie leasingowej, a następnie użytkuje ten majątek w zamian za comiesięczne raty.

Którą formę leasingu wybrać dla nowej firmy?

Najbardziej korzystny dla nowych firm, a zarazem najbardziej popularny w Polsce, jest leasing operacyjny. Przede wszystkim dlatego, że korzystający nie musi płacić całego VAT-u po podpisaniu umowy, tylko płaci VAT z każdą kolejną ratą. Dzięki temu umowa nie ma tak negatywnego wpływu na płynność finansową firmy. Poza tym korzystający może wpisać w koszty całą ratę, a nie tylko część odsetkową, jak w przypadku leasingu finansowego.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Leasing i jego rodzaje