Kredyt po rozwodzie

Aktualności

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jednym z jego skutków jest zniesienie wspólnoty majątkowej i podział majątku. Jeżeli byłe małżeństwo zaciągnęło wcześniej kredyt to pojawia się pytanie kto ma spłacić kredyt po rozwodzie. Z tego artykułu dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania tego problemu.

Od kilkunastu lat liczba rozwodów utrzymuje się w przedziale od 63 do 68 tysięcy rocznie. Spada jednak liczba zawieranych małżeństw, przez co rośnie odsetek małżeństw, które kończą się rozwodem. Obecnie ponad 35% małżeństw kończy się rozwiązaniem związku przez sąd. Jest to wciąż mniej niż na Zachodzie, gdzie rozwiązywanych sądownie jest ponad 50% związków małżeńskich, ale dużo więcej niż w latach 90-tych czy 80-tych.

Najczęstsze przyczyny rozwodu to zdrada, niezgodność charakteru oraz nadużywanie alkoholu. Zgodnie z polskim kodeksem opiekuńczym przesłanką do orzeczenia rozwodu jest trwały rozkład małżeństwa. Rozwód nie zostanie jednak orzeczony jeśli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci albo byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie rozwodu wiąże się z koniecznością podziału wspólnego majątku oraz ustalenia zasad opieki nad dziećmi. Pozostają jeszcze zobowiązania finansowe, a w szczególności kredyty. Takiego problemu nie ma, jeżeli przed ślubem była podpisana intercyza. Wtedy nie dochodzi do podziału majątku, ponieważ nie było wspólnoty majątkowej.

Wspólny kredyt po rozwodzie

Według danych BIK wysokość kredytów udzielanych w Polsce sukcesywnie rośnie. Dotyczy to nie tylko kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych. Im wyższa wysokość kredytu tym większą zdolność kredytową musi posiadać kredytobiorca. Dlatego też zazwyczaj osoby pozostające w związku małżeńskim zaciągają kredyt wspólnie.

Kredyt wzięty wspólnie ma tą zaletę, że podczas badania zdolności kredytowej bank uwzględnia dochody obu małżonków. Dzięki temu możliwe jest zaciągnięcie wyższego kredytu niż mogłaby to zrobić jedna osoba; lepsze są też warunki kredytu możliwe do uzyskania. Natomiast jeżeli dochodzi do rozwodu to powstaje problem kto ma spłacić kredyt po rozwodzie.

Z punktu widzenia banku sytuacja jest klarowna. Na umowie kredytowej widnieją podpisy obu kredytobiorców, a więc oboje solidarnie odpowiadają za spłatę kredytu. Banku nie interesuje życie prywatne kredytobiorców, ani ich obecny stan cywilny. Tak więc jeśli nie wpłynie rata kredytu bank rozpocznie procedurę windykacyjną wobec obu byłych małżonków.

Co ważne – żadna umowa o podziale majątku, nawet zawarta przed notariuszem, określająca kto ma spłacić kredyt po rozwodzie nie jest wiążąca dla banku. Dla banku wiążąca jest jedynie umowa kredytowa, a na niej są podpisy dwóch osób. Dlatego jeśli byli małżonkowie ustalą, że spłacać kredyt ma jeden z nich, a on przestanie się z tej umowy wywiązywać, to bank będzie windykował także drugą osobę.

Są dwa rozwiązania tej sytuacji. Pierwsze z nich to zmiana umowy kredytowej i wyłączenie jednego z kredytobiorców. Wtedy kredyt musiałby spłacać tylko jeden z nich. W tym celu byli małżonkowie muszą udać się do banku i złożyć wniosek. Natomiast bank niekoniecznie musi się zgodzić na takie rozwiązanie.

Przede wszystkim bank sprawdzi zdolność kredytową kredytobiorcy, który miałby samodzielnie spłacać kredyt. Jeżeli jego dochody będą niewystarczające albo scoring w BIK nie będzie zbyt dobry, to wniosek zostanie odrzucony lub bank zażąda przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu np. ubezpieczenia kredytu albo żyranta .

Drugie rozwiązanie to zaciągnięcie dodatkowych samodzielnych kredytów przez byłych współmałżonków oraz wykorzystanie uzyskanych środków do spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie, jako małżeństwo. To rozwiązanie jest bardzo dobre ponieważ pozwala obu stronom zamknąć pewien etap życia i rozpocząć nowy.

Problemem może być tylko to, czy obu byłym małżonkom uda się znaleźć bank, który udzieli im dodatkowego kredytu. Dotychczasowe zobowiązanie wciąż przecież jest widoczne w raporcie BIK. Dlatego też, konieczne może być dodatkowe zabezpieczenie kredytu np. żyrant.

Jeżeli bank nie zgodzi się na zmianę umowy kredytowej, a próby zaciągnięcia dodatkowych kredytów na spłatę dotychczasowego zakończą się niepowodzeniem, to byli małżonkowie będą musieli nadal wspólnie spłacać kredyt. Zgodnie z powiedzeniem, że kredyt łączy bardziej niż obrączka.

Kredyt po rozwodzie – roszczenie regresowe

Jeżeli byli małżonkowie spłacają wspólnie kredyt (np. dzieląc raty po połowie) i jeden z nich przestaje spłacać swoją część raty, to ciężar spłat spadnie na drugiego z nich. Może on wtedy odzyskać pieniądze na drodze sądowej poprzez roszczenie regresowe. Według Kodeksu Cywilnego (art. 376 § 1) jeżeli jeden z dłużników solidarnych spłacił zobowiązanie w całości, to może żądać od współdłużnika zwrotu w częściach równych.

Kredyt po rozwodzie – intercyza

Intercyza jest to umowa zawierana w obecności notariusza, która ustanawia rozdzielność majątkową małżonków. Intercyzę można zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i po nim. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z małżonków odpowiada przed wierzycielami tylko za swoje zobowiązania i może swobodnie dysponować własnym majątkiem.

Jeżeli małżonkowie mieli zawartą intercyzę, a kredyt zaciągnął tylko jeden z nich, to on odpowiada za jego spłatę. Natomiast jeżeli kredyt był zawarty wspólnie to intercyza nic nie zmienia – kredyt muszą spłacać wspólnie.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kredyt po rozwodzie