Co to jest faktoring?

Aktualności

Faktoring jest to usługa finansowa świadczona przez firmę faktoringową, która polega na przejęciu wierzytelności przed upłynięciem terminu ich płatności, w zamian za wypłatę części środków. Dzięki tej usłudze dostawca nie musi czekać aż jego klient ureguluje należności za fakturę, ponieważ otrzymuje płatność w dniu przekazania faktury lub następnego dnia. Z tego artykułu dowiesz się na jakich zasadach prawnych działa faktoring i jakie są jego rodzaje.

Faktoring – podstawa prawna

Faktoring nie jest w Polsce uregulowany prawnie, tak więc zastosowanie ma Kodeks Cywilny i wynikająca z artykułu 353 zasada swobody zawierania umów. Działalność firm oferujących tego rodzaju usługi finansowe nie jest w żaden sposób kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; nie podlegają one także rejestracji w KNF co dotyczy firm pożyczkowych i pośredników kredytowych. Stwarza to bardzo dobre warunki do rozwoju tego segmentu rynku finansowego.

W faktoringu występują trzy podmioty, chociaż umowa jest zawarta między dwoma z nich. Są to:

  1. Dostawca usług lub towarów, który realizuje zamówienia odbiorcy i udzielił mu kredytu kupieckiego. Zawiera on umowę z firmą faktoringową, dzięki której rozwiązuje problem z płynnością finansową firmy. Ten uczestnik umowy jest nazywany faktorantem.
  2. Firma faktoringowa, która wypłaca dostawcy część kwoty wynikającej z faktury. Ten uczestnik umowy jest nazywany faktorem.
  3. Odbiorca towarów lub usług, który płaci za fakturę z odroczonym terminem płatności. Nie jest on uczestnikiem umowy, ale w przypadku faktoringu jawnego i półjawnego wie, że taka umowa została zawarta.

Rodzaje faktoringu

Faktoring można podzielić na trzy rodzaje, w zależności od wiedzy jaką ma odbiorca na temat istnienia umowy. Są to:

  1. Faktoring jawny – polega na tym, że odbiorca towarów lub usług zostaje niezwłocznie powiadomiony przez dostawcę, że zawarł on umowę z faktorem. Dostawca powiadamia odbiorcę kto jest faktorem oraz jaki jest numer jego rachunku bankowego. Ta forma jest korzystna dla faktora ponieważ ma on pewność, że odbiorca prześle pieniądze na jego rachunek, a nie na rachunek dostawcy; ma też pewność, że umowa między odbiorcą, a dostawcą faktycznie istnieje. Odbiorca z kolei ma pewność, że firma, która telefonuje w sprawie płatności, robi to na skutek umowy z dostawcą i nie jest to próba wyłudzenia.
  2. Faktoring półjawny polega na tym, że odbiorca dowiaduje się o istniejącej umowie dopiero po wystawieniu faktury, przed jej terminem zapłaty. Obowiązek zawiadomienia odbiorcy ciąży zazwyczaj na faktorze.
  3. Faktoring cichy polega na tym, że odbiorca w ogóle nie wie o umowie. Po wystawieniu faktury, faktorant przekazuje ją faktorowi i otrzymuje zaliczkę, natomiast odbiorca należność za fakturę przelewa na rachunek bankowy faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty faktorant zwraca faktorowi otrzymaną zaliczkę. Niektóre przedsiębiorstwa oraz samorządy w zawieranych umowach umieszczają klauzulę zakazującą cesji wierzytelności, co uniemożliwia podpisywanie umów faktoringu jawnego lub półjawnego przez współpracujące z nimi firmy.

Faktoring można także podzielić na trzy rodzaje pod względem odpowiedzialności faktora za należności odbiorcy. Są to:

  1. Faktoring pełny polega na tym, że faktor przejmuje całe ryzyko za wierzytelności scedowane przez faktoranta. Po przekazaniu faktury faktorant otrzymuje zaliczkę (niektóre firmy wypłacają nawet 100% faktury) i reszta go nie interesuje. Faktor bierze na siebie odpowiedzialność za ściągnięcie zapłaty od odbiorcy, w tym windykację wierzytelności, jeśli odbiorca okaże się niesolidnym dłużnikiem. W przypadku faktoringu pełnego ryzyko faktora jest największe dlatego też cena jest najwyższa.
  2. Faktoring niepełny (z regresem) polega na tym, że faktor przejmuje wierzytelność, ale nie przejmuje odpowiedzialności za wypłacalność odbiorcy. Jeżeli odbiorca towarów lub usług nie zapłaci w terminie za fakturę, to faktorant musi zwrócić zaliczkę i prowadzić windykację we własnym zakresie.
  3. Faktoring mieszany łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W umowie zawarta jest kwota do jakiej faktor bierze na siebie odpowiedzialność za wierzytelności. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona to odpowiedzialność spada na faktoranta.

Faktoring odwrócony polega na tym, że umowę z faktorem podpisuje odbiorca towarów lub usług, a nie dostawca. Po otrzymaniu faktury za zamówiony towar lub usługę odbiorca przekazuje ją faktorowi, który płaci dostawcy. Odbiorca płaci faktorowi po pewnym czasie lub w ratach, dzięki czemu poprawia swoją płynność finansową.

Faktoring zaliczkowy to oferta szczególnie korzystna dla nowych firm, które mają zazwyczaj spory problem z płynnością finansową i często nie są w stanie zrealizować zamówienia, z powodu braku środków. Po uzyskaniu zamówieniu na towary lub usługi dostawca otrzymuje zaliczkę od faktora, dzięki której może zrealizować zamówienie. Następnie zwraca zaliczkę albo przekazuje fakturę, którą wystawił odbiorcy.

Oferta firm faktoringowych

efaktoring NFG to usługa świadczona przez firmę Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A, która należy do grupy finansowej Kaczmarski Group. Usługa ta jest skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przez co najmniej rok, będących płatnikami VAT. Finansowane są nieprzeterminowane faktury VAT z terminem spłaty od 7 do 90 dni, o minimalnej wartości 200 zł netto, w ramach przydzielonego limitu. Wysokość limitu jest uzależniona od indywidualnej oceny ryzyka, a każda spłata faktury automatycznie odnawia limit.

Abonament wynosi 0,2% przyznanego limitu. Przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy klienci są zwolnieni z opłaty abonamentowej. Opłata za finansowanie faktury wynosi od 1,99% za każde 30 dni. Firma świadczy usługi faktoringu jawnego, jawnego ekspres, cichego oraz zaliczkowego. Jeśli chcesz założyć konto, kliknij tu.

SMEO S.A. świadczy usługi zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla spółek jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Finansowane są nieprzeterminowane faktury VAT z terminem spłaty od 7 do 90 dni, o wartości co najmniej 300 zł netto. Każdy klient otrzymuje na starcie limit w wysokości 50 000 zł.

Firma nie pobiera opłaty abonamentowej, ani wstępnej – założenie i prowadzenie konta jest darmowe. Opłata za finansowanie faktury wynosi od 2,4% za każde 30 dni. Weryfikacja klienta jest dokonywana poprzez aplikację i zalogowanie się na rachunek bankowy firmy. W przypadku spółek konieczne jest także wykonanie przelewu weryfikacyjnego przez każdego wspólnika z ich rachunków osobistych. Aby założyć darmowe konto, kliknij tu.

Fandla świadczy usługi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny okres działania firmy to tylko trzy miesiące. Finansowane są nieprzeterminowane faktury VAT, o wartości co najmniej 500 zł netto. Każdy nowy klient otrzymuje na początku limit w wysokości 15 000 zł, który jest zwiększany do 30 000 zł już po pierwszej terminowej spłacie należności przez odbiorcę.

Firma nie pobiera opłaty za założenie konta, ani za posiadanie limitu. Opłata za finansowanie faktury wynosi 3,49% za każde 30 dni. Weryfikacja klienta dokonywana jest poprzez aplikację Kontomatik albo wykonanie przelewu weryfikacyjnego, z rachunku firmowego. Jeśli chcesz założyć darmowe konto, kliknij tu.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Co to jest faktoring?