Category Archives for "Aktualności"

Kim jest żyrant?

Aktualności

Żyrant czyli poręczyciel lub gwarant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez inną osobę. W przypadku gdy dłużnik przestaje spłacać kredyt ciężar spłaty rat spada na żyranta. Może się zdarzyć, że większość kredytu spłaci żyrant, a nie kredytobiorca.

Zobacz więcej

Wakacje kredytowe

Aktualności

Wakacje kredytowe to porozumienie między bankiem a kredytobiorcą, dzięki któremu może on przestać spłacać raty kredytu przez uzgodniony czas. Podczas wakacji kredytowych odsetki są nadal naliczane. Zazwyczaj wakacje kredytowe wydłużają okres spłaty kredytu; możliwe są też umowy na mocy których wysokość rat kredytu jest zwiększona

Zobacz więcej

Co to jest gwarancja bankowa?

Aktualności

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłaty firmie kwoty, na którą wystawiona jest gwarancja bankowa, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Gwarancja bankowa jest stosowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zobacz więcej

Płynność finansowa gospodarstw domowych

Aktualności

Płynność finansowa to pojęcie kojarzone z działalnością gospodarczą. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania w terminie wszelkich zobowiązań – wynagrodzeń pracowników, faktur za wyroby i usługi, opłat za koncesje i zezwolenia, podatków oraz składek na ZUS. Płynność finansowa jest jednym z najważniejszych elementów oceny finansowej każdej firmy. Brak płynności finansowej

Zobacz więcej

Kredyty i pożyczki 2021 – prognoza

Aktualności

Biuro Informacji Kredytowej zaprezentowało informacje na temat kredytów udzielonych przez banki i pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe oraz przedstawiło prognozę na rok 2021. Według BIK wartość udzielonych kredytów i pożyczek w 2020r. była niższa o 18% (czyli o 29,3 mld zł) niż w 2019r. Przyczyną była oczywiście pandemia i zaostrzone kryteria oceny klientów przez banki i firmy pożyczkowe…

Zobacz więcej
1 2 3