Kredyt lombardowy

Aktualności

Kredyt lombardowy to jeden z kredytów oferowanych przez banki komercyjne, jak również kredyt oferowany bankom komercyjnym przez bank centralny. Czym się różni kredyt lombardowy od kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego i od pożyczki lombardowej? Wszystkiego się dowiesz w poniższym artykule.

Kredyt lombardowy dla firm i konsumentów

Kredyt lombardowy jest udzielany przez banki komercyjne firmom i konsumentom i jest zabezpieczony zastawem. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zastaw jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. W myśl tego prawa wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń finansowych z ruchomości objętej zastawem.

Zastawiona ruchomość będzie znajdować się w depozycie bankowym do momentu spłaty kredytu. W momencie spłaty kredytu zabezpieczenie na ruchomości zostaje zniesione, a sama rzecz zostaje wydana z depozytu bankowego. Natomiast jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu ruchomość przechodzi na własność banku i jest sprzedawana by spłacić zadłużenie.

Kredyt lombardowy oferowany przez banki komercyjne może być zabezpieczony zastawem na:

 • papierach wartościowych,
 • dziełach sztuki,
 • metalach szlachetnych,
 • biżuterii,
 • innych towarach.

Przed udzieleniem kredytu rzecz, która ma być objęta zastawem jest wyceniana przez wskazanego przez bank rzeczoznawcę. Koszt wyceny pokrywa kredytobiorca.

Warunki kredytu lombardowego dla firm i konsumentów

Kredyt lombardowy nie należy do standardowych produktów finansowych polskich banków. Na żadnej stronie internetowej banków nie ma informacji na temat warunków kredytu lombardowego udzielanego przez bank. Warunki tego kredytu należy negocjować z doradcą na infolinii banku lub bezpośrednio w oddziale banku. Natomiast z informacji uzyskanej od klientów wynika, że warunki kredytu lombardowego są gorsze niż innych kredytów. Okres kredytowania jest krótszy, maksymalnie do 12 miesięcy, a RRSO wyższa niż w przypadku kredytu gotówkowego czy kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt lombardowy dla banków komercyjnych

Kredyt lombardowy NBP jest zdefiniowany w ustawie o NBP. NBP może udzielić kredytu bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych lub wdrożenia planu naprawy banku. Maksymalna kwota kredytu jest mniejsza niż wartość zastawianych papierów wartościowych i wynosi od 67% do 97,5% wartości papierów wartościowych.

Papiery wartościowe, które mogą być zabezpieczeniem kredytu lombardowego to:

 • obligacje skarbowe nominowane w złotych,
 • bony skarbowe,
 • bony pieniężne NBP,
 • obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • obligacje komunalne,
 • obligacje korporacyjne,
 • obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
 • listy zastawne,
 • obligacje skarbowe nominowane w euro.

Warunki konieczne jakie spełniać powinny dłużne papiery wartościowe aby mogły zostać przyjęte na listę NBP.

W przypadku obligacji komunalnych, listów zastawnych i obligacji EBI:

 • są dopuszczone do obrotu publicznego,
 • wprowadzone do obrotu regulowanego na GPW lub na BondSpot,
 • wartość nominalna emisji (oznaczonej danym kodem ISIN) jest nie niższa niż 10 mln zł.

W przypadku obligacji korporacyjnych:

 • są dopuszczone do obrotu publicznego,
 • wprowadzone do obrotu regulowanego na GPW lub na BondSpot,
 • wartość nominalna emisji (oznaczonej danym kodem ISIN) jest nie niższa niż 10 mln zł,
 • posiadają rating na poziomie inwestycyjnym lub emitent obligacji posiada rating na poziomie inwestycyjnym lub posiadają gwarancję instytucji finansowej posiadającej rating na poziomie inwestycyjnym,
 • nie są obligacjami sekurytyzowanymi.

Oprocentowanie kredytu lombardowego NBP

Oprocentowanie kredytu lombardowego NBP dla banków komercyjnych jest ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie tego kredytu nazywa się stopa lombardowa i od 29 maja 2020 r. wynosi 0,50% rocznie. Jest to więc bardzo tani kredyt biorąc pod uwagę to, że eksperci NBP prognozują inflację w 2021 r. na poziomie 3,1%.

Kredyt lombardowy, a pożyczka lombardowa

Kredytów lombardowych firm i konsumentów udzielają banki, które zgodnie z prawem bankowym muszą badać zdolność kredytową kredytobiorcy przed udzieleniem kredytu. Natomiast pożyczka lombardowa to usługa świadczona przez instytucję finansową znaną jako lombard. Lombardy działają zupełnie innej zasadzie niż banki – nie podlegają prawu bankowemu i w żaden sposób nie badają zdolności kredytowej klienta ani jego wiarygodności. Dlatego lombardy są instytucją finansową ostatniej szansy dla ludzi, którzy mają zły rating w BIK, a nagle potrzebują pieniędzy.

Maksymalne oprocentowanie pożyczek lombardowych udzielanych przez lombard jest uregulowane przez ustawę o kredycie konsumenckim. Natomiast część lombardów omija to prawo stosując tzw. „sprzedaż z odkupem”. Lombard nie podpisuje z pożyczkobiorcą umowy pożyczkowej tylko umowę sprzedaży rzeczy z prawem do jej odkupu w wyznaczonym terminie, po określonej cenie. Dzięki takiej umowy sprzedaży lombard nie podlega pod ustawę o kredycie konsumenckim.

Dlatego też, trudno określić jakie są maksymalne koszty pożyczki lombardowej. De facto każdy lombard sam decyduje o wysokości oprocentowania oraz dodatkowych kosztach pozaodsetkowych.

Zabezpieczenie pożyczki lombardowej

Pożyczka lombardowa jest udzielana w wysokości od 30% do 60% wartości zastawianej rzeczy. Wyceny dokonuje zazwyczaj pracownik lombardu. Pożyczkobiorca musi zostawić rzecz w lombardzie i może ją odebrać po spłacie zadłużenia. Jeśli nie zdoła spłacić długu zastawiona rzecz jest sprzedawana przez lombard. Zastawem pożyczki mogą być:

 • komputery, laptopy, tablety,
 • telefony komórkowe,
 • części i akcesoria komputerowe,
 • sprzęt AGD i RTV,
 • narzędzia,
 • sprzęt budowlany,
 • sprzęt rolniczy,
 • samochody, motocykle i rowery,
 • biżuteria i zegarki,
 • złoto i srebro,
 • monety,
 • dzieła sztuki.
 • gry,
 • zabawki.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kredyt lombardowy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: