Co to jest gwarancja bankowa?

Aktualności

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłaty firmie kwoty, na którą wystawiona jest gwarancja bankowa, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Gwarancja bankowa jest stosowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Bank przez wystawieniem gwarancji dokładnie sprawdza kondycję finansową przedsiębiorstwa, które o taką gwarancję występuje.

Gwarancja bankowa – umocowanie prawne

Gwarancja bankowa jest uregulowana w prawie bankowym w rozdziale 6 artykuły 80-84. Z artykułów tych wynika, że gwarancja musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Podmiot uprawniony czyli beneficjent gwarancji musi złożyć żądanie zapłaty oraz dołączyć dokumenty, które potwierdzą, że warunki zapłaty zostały spełnione np. faktura za dostawę towaru czy usługi. Po dostarczeniu żądania zapłaty oraz dokumentów bank przeleje pieniądze na konto firmy. Gwarancja bankowa może być potwierdzona przez inny bank. Wówczas oba banki odpowiadają za spłatę roszczeń

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem finansowym i bank musi ją uwzględnić w sprawozdaniu finansowym. Udzielenie gwarancji bankowej członkowi zarządu, rady nadzorczej lub osobie na stanowisku kierowniczym w banku wymaga zgody w formie uchwały zarządu i rady nadzorczej jeśli wysokość takiej gwarancji przekracza 10 000 euro. Taka sama zgoda jest potrzebna do udzielenia gwarancji bankowej podmiotom powiązanym z członkami zarządu, rady nadzorczej i osób na stanowisku kierowniczym w banku.

Bank nie może stosować korzystniejszych warunków przy udzielaniu gwarancji bankowej wobec podmiotów zależnych, działających w tym samym holdingu, jednostek stowarzyszonym z bankiem, osób zatrudnionych w banku, członków zarządu i rady nadzorczej oraz akcjonariuszy.

Gwarancja bankowa – kiedy jest stosowana

Gdy jedna firma zamawia towar lub usługę w drugiej firmie, a kwota transakcji jest spora i firmy wcześniej nie współpracowały ze sobą, to dostawca może zażądać jakiejś formy zabezpieczenia. Może to być przedpłata, weksel in blanco lub gwarancja bankowa. Przedpłata jest wygodna dla dostawcy, bo ma on pewność, że dostanie pieniądze za towar lub usługę.

Jest za to niekorzystna dla odbiorcy ponieważ wymusza blokadę środków finansowych przed dostarczeniem towaru lub usługi i ma niekorzystny wpływ na płynność finansową firmy. Z kolei weksel in blanco jest korzystniejszy dla odbiorcy, natomiast nie daje dostawcy stuprocentowej gwarancji ściągnięcia należności. Może się bowiem okazać, że zamawiający nie ma majątku z którego można ściągnąć należność.

Tych wad pozbawiona jest gwarancja bankowa – zamawiający nie musi blokować środków finansowych, natomiast dostawca ma pewność, że faktura zostanie zapłacona. Jak nie przez zamawiającego, to przez bank, który udzielił gwarancji.

Gwarancja bankowa jako forma pomocy publicznej

Od 2014r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi program wspierania firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez udzielanie gwarancji bankowych. Gwarancje te dotyczą spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Z powodu pandemii warunki gwarancji są dużo bardziej korzystne. Gwarancje bankowe BGK nie są dotacją pieniężną, w związku z czym nie powodują żadnych skutków podatkowych.

Maksymalna wysokość gwarancji bankowych udzielonych firmie przez BGK to równowartość 100 000 euro jeśli firma działa w branży transportu drogowego lub 200 000 euro dla firm z innych branż w ciągu trzech lat podatkowych.

Gwarancja bankowa BGK dla kredytów obrotowych:

 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021 r.)
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021 r.)
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.)
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Gwarancja bankowa BGK dla kredytów inwestycyjnych:

 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2021 r.)
 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 30 czerwca 2021 r.)
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. )
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Kredyt zabezpieczony gwarancją BGK nie może być wykorzystany na:

 • inwestycje kapitałowe
 • zakup wierzytelności
 • zakup instrumentów finansowych
 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Co to jest gwarancja bankowa?

Kliknij aby Dodać Opinię

Dodaj opinię: