Zatory Płatnicze. 100 Postępowań w 2020

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował, że urząd wszczął 100 postępowań w 2020r w sprawie zatorów płatniczych z czego 28 w grudniu. Zatory płatnicze to obok niechlujnego, ciągle zmienianego prawa podatkowego, jeden z największych problemów podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostają zapłaty za swoje towary czy usługi sami nie mają z czego zapłacić swoim kontrahentom co powoduje efekt domina. Jak wiadomo podatnicy, którzy są płatnikami VAT i nie rozliczają się kasowo, muszą rozliczyć i zapłacić VAT do 25 dnia kolejnego miesiąca po wystawieniu faktury VAT.

Brak zapłaty VAT wiąże się z nieuniknionymi sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego. Dlatego też, firmy dokonują zapłaty VATu, mimo że nie uzyskały jeszcze zapłaty za fakturę. Jest to duży problem jeśli chodzi o cash flow firm.

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym pozwala na stosowanie dłuższych niż 60 dni terminów płatności tylko wtedy gdy dotyczy ona podmiotów symetrycznych (podobnej wielkości) i gdy nie jest to rażąco nieuczciwe wobec właściciela. Ciężar dowodu spoczywa na dłużniku.

Z kolei w relacjach między dużymi firmami, a mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w myśli ustawy termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni. Każda umowa z terminem zapłaty dłuższym niż 60 dni jest z mocy prawa nieważna. Definicje przedsiębiorstw są zgodne z Rozporządzeniem Komisji UE 651/2014:

 • mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 osób, której roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
 • małym przedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca od 11 do 50 osób, której roczny obrót lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 2 mln euro i mniejszy niż 10 mln euro
 • średnim przedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca od 51 do 250 osób, której roczny obrót jest wyższy niż 10 mln euro i mniejszy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 10 mln euro i mniejszy niż 43 mln euro
 • dużym przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem.

Jak powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK:

Informacje z ostatniego kwartału 2020 roku wskazują, że problem faktur opóźnionych o ponad 60 dni dotyczy już prawie połowy przedsiębiorców sektora MŚP. Otrzymanie w terminie zapłaty za dostarczone towary lub usługi może być warunkiem przetrwania firmy i utrzymania miejsc pracy osób w niej zatrudnionych. Aktualnie prowadzimy 100 postępowań wobec spółek, które mogą zalegać z płatnościami. To dwukrotnie więcej postępowań, niż zakładał ustawodawca, przyjmując specjalne regulacje ograniczające zatory płatnicze. Nie są to łatwe postępowania. Pierwsze decyzje wobec przedsiębiorców tworzących zatory płatnicze zostaną wydane w styczniu.

Wypowiedź prezesa UOKiK o zatorach płatniczych

Postępowania wszczęte w grudniu dotyczą następujących podmiotów:

 • Agri Plus,
 • Strabag,
 • Cedc International,
 • Polaqua
 • Anwim,
 • Grupa Producentów Drobiu,
 • Zakłady Mięsne Skiba,
 • Ciech Soda Polska,
 • Cemex Polska,
 • Sokołów,
 • Brembo Poland,
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska,
 • Solaris Bus & Coach,
 • Viterra Polska,
 • Dsv Road,
 • Pekaes,
 • Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki,
 • Superdrob,
 • Wipasz,
 • Celsa „Huta Ostrowiec”,
 • Cognor,
 • Wojas,
 • Altrad-Mostostal,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor,
 • Abp Poland,
 • Budimex,
 • Dhl Parcel Polska,
 • Amrest

Jaka kara grozi za zatory płatnicze?

Prezes UOKiK ma możliwość nałożenia na podmiot opóźniający się w płatnościach karę pieniężną. Wysokość kary obliczana jest jako suma jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie, które było wymagalne w kontrolowanym okresie wedle odpowiedniego wzoru.

Więcej informacji na temat zatorów płatniczych, w tym procedury zgłaszania zawiadomienia o zatorach płatniczych można znaleźć na stronie https://zatoryplatnicze.uokik.gov.pl/

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: