Nowa Wyższa Płaca Minimalna w 2021

Aktualności

1 stycznia 2021r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi 18,3 zł brutto.

Płaca minimalna ma wpływ nie tylko na wynagrodzenie osób pracujących za najniższą stawkę. Jest ona także podstawą, od której ustalane są wysokości różnych świadczeń, dodatków oraz kar. Dzięki wyższej płacy minimalnej automatycznie zwiększy się:

  • dodatek za pracę w godzinach nocnych, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenie za gotowość do pracy w przypadku przestoju w firmie wynikającego z winy pracodawcy, w wysokości 60% wynagrodzenia pracownika, które nie może być niższe niż płaca minimalna
  • odszkodowanie za mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację nie może być niższe niż płaca minimalna
  • maksymalna wysokość odprawy za zwolnienia grupowe to 15-krotność płacy minimalnej
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek finansowanych przez pracownika w wysokości 13,71%
  • kwota wolna od potrąceń, która jest równa płacy minimalnej po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy w przypadku egzekucji należności, 90% w przypadku potrącania kar pieniężnych i 75% w przypadku potrącania zaliczek
  • wysokość na ubezpieczenia społeczne opłacane przez nowe firmy, które korzystają z prawa do opłacania tych składek od 30% minimalnego wynagrodzenia
  • kary za brak OC wynoszące w przypadku samochodu 200%, samochodu ciężarowego i autobusu 300%, a w przypadku motocykli 33% minimalnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna w latach 2000-2021

Płaca minimalna w latach 2000-2021

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: